Byla uzavřena “Dohoda o provedení provozních zkoušek” aditiva BEP na dobu třech měsíců. Cílem bylo ověřit účinky aditiva BEP na snížení spotřeby na vybraných strojích a vozidlech zkoušejícího společnosti AWT Rekultivace a.s.

Ve všech případech, kdy bylo dodrženo stejné nasazení techniky pro možnost relevantního porovnání se potvrdily účinky aditiva BEP na snížení spotřeby paliva.

Zkoušející předložil před zahájením data o spotřebě vybraných strojů a vozidel za předchozí období. Během zkoušek předkládal aktuální údaje spotřeby získané v jednotlivých měsících. Tato data byla použita k provedení analýzy průběhu provozních zkoušek.

Do zkoušek bylo zařazeno šest dvojic techniky. Jeden z každé dvojice používal BEP a druhý BEP nepoužíval.

Jako rozhodující pro porovnání spotřeby byl zvolen průměr za rok 2014 v měsících I. – X., kdy stroje a vozidla nepoužívala BEP. Předpokladem pro tuto volbu bylo nasazení vybrané techniky na stejné činnosti jako v těchto uvedených měsících. To se bohužel nepodařilo dodržet ve všech případech viz komentář k jednotlivým druhům techniky.

První až druhý měsíc aplikace BEP probíhá adaptace a čištění vnitřních částí motoru. Proto pro vyhodnocení zkoušek byla použita průměrná spotřeba za druhý a třetí měsíc zkoušek (prosinec a leden). Jedna poznámka, jedná se o nejnáročnější období z hlediska povětrnostních podmínek ovlivňující spotřebu.

Veškerá získaná potřebná data jsou uvedena v tabulce, včetně použitých výpočtů.

Vlastní vyhodnocení bylo provedeno u každé techniky jako rozdíl mezi průměrnou spotřebou za XII.2014 a I.2015 a průměrnou spotřebou za I.2014 až X.2014. Získaný rozdíl byl vyjádřen v % vůči průměrné spotřebě I.2014 až X.2014. Pokud je získaný výsledek se znaménkem mínus, došlo u dané techniky ke snížení spotřeby.

Poslední výpočet je uveden jako rozdíl mezi technikou bez aplikace BEP a technikou s aplikací BEP. I v tomto případě znaménko mínus vyjadřuje snížení spotřeby u techniky kde byl aplikován BEP.

Dále je uveden komentář, jak se podařilo u jednotlivých dvojic techniky dodržet výchozí předpoklady pro provedení zkoušky.

Komatsu rypadlo

Komatsu 340/1 bez BEP dosáhl ve sledovaných měsících výrazně nižší průměrnou spotřebu než v předchozích čtyřech letech. To je signál, že jeho nasazení se výrazně změnilo oproti požadavku, že bude vykonávat stejnou činnost jako v roce 2014. Komatsu 340/2, kde byl aplikován BEP snížil však spotřebu ještě více. Vzhledem k nejistotě nasazení těchto strojů není vhodné je zařadit do výsledného hodnocení. Dodavatel neměl možnost provádět kontrolu nasazení techniky vzhledem k pravidlům bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích.

CAT buldozer

U strojů CAT došlo podle informací pracovníků zkoušejícího ke změně nasazení buldozeru CAT D6R bez aplikace BEP. Byl nasazen na úpravu kamenitého terénu a přestal pracovat na úpravě skládky komunálního odpadu. Na této skládce však pokračoval CAT D6M. Z tohoto důvodu nelze použít rozdíl mezi těmito stroji. Jako relevantní je možné použít pouze snížení průměrné spotřeby u CAT D6M, které dosáhlo 18,99%.

Volvo nakladač

U těchto strojů se podařilo dodržet nasazení stejné jako v roce 2014. Výsledné snížení spotřeby mezi těmito stroji dosáhlo 8,75%.

MAN TGS sklopka

U těchto vozidel se podařilo nejlépe dodržet jejich nasazení. Vykonávaly zcela identickou činnost, navážení materiálu na skládku ze stejného místa. Dosažené snížení spotřeby mezi těmito vozidly je 14,54%.

MAN TGX cisterna

U těchto obou vozidel došlo podle i nformací zkoušejícího k výrazné změně jejich nasazení. U obou vozidel proto došlo k nárůstu spotřeby. Zvolený model výpočtu nelze použít.

TATRA Jamal sklopka

U vozidla s aplikací BEP došlo k poruše a vozidlo bylo nepojízdné. Nelze zařadit do vyhodnocení.

Tabulka s výsledky měření

Průměr Průměr Změna spotřeby XI XII I
 1 – 10/2014  XII – I/2015 abs. %
Komatsu 340/2 BEP 18,29 15,87 -2,42 -13,25 % 15,84 14,89 16,84
Komatsu 340/1 15,36 13,61 -1,75 -11,37 % 13,36 12,62 14,61
Rozdíl Komatsu v % Změna nasazení. -1,88 %
CAT D6M BEP 11,73 9,50 -2,23 -18,99 % 11,57 10,67 8,33
CAT D6R 14,52 17,45 2,93 20,17 % 16,44 19,11 15,78
Rozdíl CAT Nelze použít rozdíl -39,16 %
Volvo 150/8 BEP 14,50 13,53 -0,96 -6,63 % 14,95 13,02 14,04
Volvo 150/6 13,29 13,57 0,28 2,12 % 13,99 14,54 12,60
Rozdíl Volvo O.K. -8,75 %
MAN TGS 5T5 3683 BEP 71,26 64,37 -6,89 -9,67 % 66,30 64,79 63,95
MAN TGS 5T5 3689 65,67 68,87 3,20 4,87 % 70,70 62,57 75,17
Rozdíl MAN TGS O.K. -14,54 %
MAN TGX 5T7 6371 BEP 43,22 44,67 1,45 3,35 % 47,55 45,81 43,52
MAN TGX 5T7 6372 44,82 47,40 2,58 5,76 % 47,71 51,37 43,43
Rozdíl MAN TGX Změna nasazení -2,42 %

Tabulka s výsledky zkoušek je ke stažení zde.

Kompletní vyhodnocení provozních zkoušek na vybraných strojích a vozidlech AWT Rekultivace a.s. jsou ke stažení v tomto souboru.